All articles about ประกันสุขภาพ

ข้อควรพิจารณาในการทำประกันสุขภาพ

ก่อนจะทำประกันสุขภาพ อยากจะฝากหลักคิด หรือเทคนิคเล็กๆน้อยๆ ในการทำประกันสุขภาพไว้ให้พิจารณาดังนี้ ควรทำให้ครอบคลุม ทั้งค่าห้อง (ควรเป็นแผนที่ให้ความคุ้มครองแบบเหมาจ่ายค่าห้อง ค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาล) อุบัติเหตุ โรคร้ายแรง (ไว้กรณีทุพพลภาพ) ควรพิจารณาศักยภาพในการจ่ายเบี้ย ไม่ควรเกิน 10-15% ของรายได้รวมทั้งปี วางแผนจ่ายเบี้ยประกันให้ดีด้วยการวางแผนวิเคราะห์กระแสเงินสดล่วงหน้า เพื่อให้แน่ใจว่ายังมีศักยภาพในการจ่ายเบี้ยประกันที่สูงขึ้นได้ หากไม่ไหว อาจจะต้องแบ่งเงินอีกส่วนไว้ลงทุนควบคู่ไปกับการทำประกันสุขภาพ … More ข้อควรพิจารณาในการทำประกันสุขภาพ