เตรียมเอกสาร ขอวีซ่าที่ออสเตรเลียในการเรียนออสเตรเลีย

เตรียมเอกสาร ขอวีซ่าที่ออสเตรเลียในการเรียนออสเตรเลีย

1. ประวัติการศึกษา

Transcript การศึกษาสูงสุด(ฉบับภาษาอังกฤษ) หรือใบรับรองการศึกษา(กรณีที่กำลังศึกษาอยู่) ผลคะแนน IELTS ประวัติการเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ ประวัติการฝึกอบรมและประกาศนียบัตรต่างๆ

2. ประวัติการทำงาน

กรณีเรียนจบมาแล้วเกิน 1 ปี ถ้าเคยทำงานมาแล้วก็ต้องมีใบรับรองการทำงานจากสถานประกอบการณ์นั้นๆ ด้วยเพราะจะเป็นผลดีตอนยื่นขอ Visa เพื่ออธิบายต่อสถานทูตว่าระหว่างที่เรียนจบมาแล้วเราทำอะไรมาบ้าง

3. ประวัติการเงิน

โดยจะใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ย้อนหลัง 6 เดือน จะเป็นของตนเอง พ่อ-แม่ คู่สมรส หรือญาติร่วมสายเลือดก็ได้ค่ะ เรียกว่า “Sponsor” ซึ่งเงินในบัญชีควรมีการหมุนเวียนอย่างเหมาะสม ส่วนวงเงินในบัญชีเท่าไหร่นั้นขึ้นอยู่กับหลักสูตรและระยะเวลาที่จะไปเรียนค่ะ นอกจากเงินในบัญชีแล้ว ยังรวมไปถึงหุ้นและพันธบัตรอีกด้วย

4. Passport

หนังสือเดินทาง(Passport) ไปยังออสเตรเลีย เป็นเอกสารสำคัญสำหรับบุคคลที่จะเดินทางไปต่างประเทศโดยในหนังสือเดินทางจะมีการระบุข้อมูลของผู้เดินทาง เพื่ออำนวยความสะดวกและใช้เป็นหลักฐานในการขอหนังสือลงตราหรือที่เรียกกันว่าวีซ่า (Visa) ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท สามารถยื่นขอหนังสือเดินทางได้ที่กรมการกงสุล